Disclaimer

Deze website (www.borgonline.nl) wordt beheerd door Nationale Borg. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden, alsmede de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst(en) tussen u en Nationale Borg (de “Overeenkomstvoorwaarden”). Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomstvoorwaarden en de voorwaarden in deze disclaimer, zijn de Overeenkomstvoorwaarden doorslaggevend.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Nationale Borg uitdrukkelijk afgewezen. Nationale Borg biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Nationale Borg.

Informatie op deze site

Nationale Borg streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Nationale Borg streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Nationale Borg wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Nationale Borg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Nationale Borg alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Nationale Borg worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Nationale Borg dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nationale Borg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Nationale Borg dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Nationale Borg onderhouden en Nationale Borg heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Nationale Borg geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Virussen

Hoewel Nationale Borg alles in het werk zal stellen om de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij te laten zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan die kunnen ontstaan ten gevolge van deze virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse en Belgische publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie zijn ontstaan.

Wijzigingen

Nationale Borg behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Nationale Borg
Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam
P.O. Box 955, 1000 AZ Amsterdam
The Netherlands
Phone + 31 20 55 33 900
Fax + 31 20 55 33 999
Handelsregister nr. 70197377 Amsterdam